به توان خدا
تعداد بازدید: 238
قسمت های برنامه

به توان خدا یکشنبه 30 تیرماه 98

به توان خدا شنبه 29 تیرماه 98

به توان خدا دوشنبه 24 تیرماه 98

به توان خدا سه شنبه 18 تیرماه 98

به توان خدا دوشنبه 17 تیرماه 98

به توان خدا یکشنبه 16 تیرماه 98

به توان خدا سه شنبه 11 تیرماه 98

به توان خدا دوشنبه 10 تیرماه 98

به توان خدا سه شنبه 4 تیرماه 98

به توان خدا دوشنبه 3 تیرماه 98

به توان خدا یکشنبه 2 تیرماه 98

به توان خدا دوشنبه 27 خردادماه 98

به توان خدا جمعه 17 خردادماه 98

به توان خدا چهارشنبه 15 خردادماه 98

به توان خدا سه شنبه 14 خردادماه 98

به توان خدا دوشنبه 13 خردادماه 98

به توان خدا یکشنبه 12 خردادماه 98

به توان خدا یکشنبه 12 خردادماه 98

به توان خدا شنبه 11 خردادماه 98

به توان خدا سه شنبه 7 خردادماه 98

به توان خدا یکشنبه 5 خردادماه 98

به توان خدا شنبه 4 خردادماه 98

به توان خدا پنج شنبه 2 خردادماه 98

به توان خدا چهارشنبه 1 خردادماه 98

به توان خدا سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا جمعه 27 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 98

به توان خدا پنج شنبه 8 شهریورماه 97

به توان خدا پنج شنبه 28 تیرماه 97

به توان خدا چهارشنبه 27 تیرماه 97

به توان خدا سه شنبه 26 تیرماه 97

به توان خدا دوشنبه 25 تیرماه 97

به توان خدا یکشنبه 24 تیرماه 97

به توان خدا چهارشنبه 20 تیرماه 97

به توان خدا دوشنبه 18 تیرماه 97

به توان خدا یکشنبه 17 تیرماه 97

به توان خدا شنبه 16 تیرماه 97

به توان خدا چهارشنبه 13 تیرماه 97

به توان خدا سه شنبه 12 تیرماه 97

به توان خدا دوشنبه 11 تیرماه 97

به توان خدا یکشنبه 10 تیرماه 97

به توان خدا شنبه 9 تیرماه 97

به توان خدا جمعه 8 تیرماه 97

به توان خدا پنج شنبه 7 تیرماه 97

به توان خدا چهارشنبه 6 تیرماه 97

به توان خدا سه شنبه 5 تیرماه 97

به توان خدا دوشنبه 4 تیرماه 97

به توان خدا یکشنبه 3 تیرماه 97

به توان خدا شنبه 2 تیرماه 97

به توان خدا پنج شنبه 31 خردادماه 97

به توان خدا چهارشنبه 30 خردادماه 97

به توان خدا سه شنبه 29 خردادماه 97

به توان خدا دوشنبه 28 خردادماه 97

به توان خدا یکشنبه 27 خردادماه 97

به توان خدا پنج شنبه 24 خردادماه 97

به توان خدا چهارشنبه 23 خردادماه 97

به توان خدا جمعه 18 خردادماه 97

به توان خدا پنج شنبه 17 خردادماه 97

به توان خدا چهارشنبه 16 خردادماه 97

به توان خدا یکشنبه 13 خردادماه 97

به توان خدا شنبه 12 خردادماه 97

به توان خدا جمعه 11 خردادماه 97

به توان خدا پنچ شنبه 10 خردادماه 97

به توان خدا چهارشنبه 9 خردادماه 97

به توان خدا سه شنبه 8 خردادماه 97

به توان خدا دوشنبه 7 خردادماه 97

به توان خدا سه شنبه 1 خردادماه 97

به توان خدا دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا شنبه 29 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا جمعه 28 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا شنبه 22 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97

ادامه به توان خدا چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا شنبه 8 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 97

به توان خدا شنبه یکم اردیبهشت ماه 97

به توان خدا چهارشنبه 29 فروردین ماه

به توان خدا دوشنبه 27 فروردین ماه 97

به توان خدا یکشنبه 26 فروردین ماه 97

به توان خدا پنج شنبه 23 فروردین ماه 97

به توان خدا پنج شنبه 23 فروردین ماه 97

به توان خدا چهارشنبه 22 فروردین ماه 97

به توان خدا دوشنبه 20 فروردین ماه 97

به توان خدا یکشنبه 19 فروردین ماه 96

به توان خدا شنبه 18 فروردین ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 15 فروردین ماه 96

به توان خدا سه شنبه 14 فروردین ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 16 اسفندماه 96

به توان خدا سه شنبه 15 اسفندماه 96

به توان خدا دوشنبه 14 اسفندماه 96

به توان خدا یکشنبه 13 اسفندماه 96

به توان خدا دوشنبه 7 اسفندماه 96

به توان خدا یکشنبه 6 اسفند ماه 96

به توان خدا شنبه 5 اسفندماه 96

به توان خدا جمعه 4 اسفندماه 96

به توان خدا پنج شنبه 3 اسفندماه 96

به توان خدا چهارشنبه 2 اسفندماه 96

به توان خدا سه شنبه یکم اسفند 96

به توان خدا دوشنبه 30 بهمن ماه 96

به توان خدا یکشنبه 29 بهمن ماه 96

به توان خدا شنبه 28 بهمن ماه 96

به توان خدا جمعه 27 بهمن ماه 96

به توان خدا پنج شنبه 26 بهمن ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 25 بهمن ماه 96

به توان خدا سه شنبه 24 بهمن ماه 96

به توان خدا دوشنبه 23 بهمن ماه 96

به توان خدا یکشنبه 22 بهمن ماه 96

به توان خدا جمعه 20 بهمن ماه 96

به توان خدا پنج شنبه 19 بهمن ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 18 بهمن ماه 96

به توان خدا سه شنبه 17 بهمن ماه 96

به توان خدا دوشنبه 16 بهمن ماه 96

به توان خدا یکشنبه 15 بهمن ماه 96

به توان خدا شنبه 14 بهمن ماه 96

به توان خدا جمعه 13 بهمن ماه 96

به توان خدا پنج شنبه 12 بهمن ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 11 بهمن ماه 96

به توان خدا سه شنبه 10 بهمن ماه 96

به توان خدا دوشنبه 9 بهمن ماه 96

به توان خدا یکشنبه 8 بهمن ماهخ 96

به توان خدا شنبه 7 بهمن ماه 96

به توان خدا جمعه 6 بهمن ماه 96

به توان خدا پنج شنبه 5 بهمن ماه 96

به توان خدا چهارشنبه 4 بهمن ماه 96

به توان خدا سه شنبه 3 بهمن ماه 96

به توان خدا دوشنبه 2 بهمن ماه 96

به توان خدا یکشنبه یکم بهمن ماه 96

به توان خدا پنج شنبه 28 دی ماه 96

چهارشنبه 6 دی ماه 96

برنامه دوشنبه 4 دی ماه 96

برنامه شنبه 2 دی ماه 96

برنامه چهارشنبه 29 آذرماه 96

برنامه سه شنبه 28 آذر ماه

برنامه دوشنبه 27 آذرماه 96

برنامه یکشنبه 26 آذرماه 96

برنامه پنج شنبه 23 آذرماه 96

برنامه چهارشنبه 22 آذرماه 96

برنامه سه شنبه 21 آذرماه 96

برنامه دوشنبه 20 آذرماه 96

برنامه یکشنبه 19 آذرماه 96

برنامه شنبه 18 آذرماه 96

برنامه چهارشنبه 15 آذر ماه 96

برنامه شنبه 11 آذرماه 96

برنامه جمعه 10 آذرماه 96

برنامه پنج شنبه 2 آذرماه 96

برنامه چهارشنبه 1 آذرماه 96

سه شنبه 30 آبان ماه 96

دوشنبه 29آبان ماه 96

یکشنبه 28 ابان ماه 96

شنبه 27 آبان ماه 96

چهارشنبه 24 آبان ماه 96

سه شنبه 23 آبان ماه 96

یکشنبه 21 آبان ماه 96

شنبه آبان ماه 96

پنج شنبه 18آبان ماه 96

چهارشنبه 17 آبان ماه 96

سه شنبه 16 آبان ماه 96

دوشنبه 15 آبان ماه 96

یکشنبه 14 آبان ماه 96

شنبه 13 آبان ماه 96

چهارشنبه 3 ابان ماه 96

سه شنبه 2 آبان ماه 96

دوشنبه یکم آبان ماه 96

یکشنبه 30 مهرماه 96

شنبه 29 مهرماه 96

جمعه 28 مهرماه 96

پنج شنبه 27 مهرماه 96

برنامه سه شنبه 25 مهرماه 96

برنامه یکشنبه 23 مهرماه 96

برنامه شنبه 22 مهرماه 96

برنامه سه شنبه 18 مهرماه 96

برنامه شنبه 15 مهرماه 96

برنامه پنجشنبه 13 مهر 96

برنامه سه شنبه 11 مهر 96

برنامه دوشنبه 10 مهر 96

برنامه یکشنبه 9 مهر 96

برنامه شنبه 8 مهر 96

برنامه جمعه 7 مهر 96

برنامه پنج‌شنبه 6مهر 96

سرود «مدافع حرمم»

برنامه سه شنبه 4 مهر 96

یکشنبه دوم مهرماه 96

شنبه یکم مهرماه 96

خلاصه برنامه
برنامه تلویزیونی «به توان خدا»، پاسخگوی پرسش‌های نوجوانان درباره خداوند، اخلاق، دین و معنویت است.
سری جدید برنامۀ به توان خدا، بخش جدیدی را با مجریگری خانم «زهرا رضاپور» و حضور کارشناسان برجستۀ مذهبی زن مانند خانم همیز و...به ترکیب این برنامه اضافه کرده است و همچنین در ادامۀ فصل پیشین «سید جمال مؤمنیان» به عنوان مجری مرد با حضور کارشناسان خبره مذهبی: حجت الاسلام والمسلمین آقای ماندگاری، حجت الاسلام والمسلمین آقای برمایی، حجت الاسلام والمسلمین آقای داستان پور، حجت الاسلام والمسلمین آقای اخوان و حجت الاسلام والمسلمین مهدوی به طرح مباحث معارفی ویژه مخاطب نوجوان و پاسخ به سؤالات دینی و اعتقادی آنها می‌پردازد.
با شمارۀ پیامک 30000965 با ما در ارتباط باشید.

اطلاعات تکمیلی

تهیه‌کننده: عبدالمجید رکنی و جواد بیک‌محمدی
مجری: محسن قره‌شیخ‌لو، زهرا رضاپور
تعداد قسمت: 100
مدت: 25 دقیقه‌ای
سال ساخت: 1396
تهیه شده در: شبکۀ امید
کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایرانتهیه‌کننده: عبدالمجید رکنی و جواد بیک‌محمدی
دسته بندی ها :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد