08:00
08:15
00:15بازپخش چاپارخانه
08:30
00:30 آموزش پینگ پنگ
09:00
00:40بازپخش پزشک دهکده
09:40
10:00
00:45بازپخش آماده باش
10:45
11:00
00:30بازپخش به توان خدا
11:30
12:00
01:30بازپخش سینمایی پینگ پنگ
13:30
00:30بازپخش آموزش پینگ پنگ
14:00
14:15
14:30
00:28بازپخش هوا تو دارم
15:00
15:40
16:00
00:30بازپخش رسانش
16:30
17:00
00:25بازپخش زنان کوچک
17:30
00:12بازپخش دانستنامید
17:45
18:00
01:30زنده فوتبال جام جهانی نوجوانان ایران وآلمان
19:30
20:00
20:45
21:00
00:30 رسانش
21:30
22:00
22:30
00:28 مستند یاس اینجاست
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد