08:00
08:15
00:12بازپخش دانستنامید
08:30
00:50بازپخش مستند حوادث بزرگ طبیعت-سیلاب عظیم
09:20
09:30
00:30بازپخش کودکان سرزمین ایران-نقش خورشید
10:00
10:50
11:00
00:30بازپخش به توان خدا
11:30
12:00
01:30بازپخش سینمایی نامادری
13:30
14:00
00:12بازپخش دانستنامید
14:15
14:30
00:30 مستند هشام
15:00
15:50
16:00
00:30 مستند
16:30
17:00
17:45
18:00
19:30
00:12بازپخش دانستنامید
19:45
20:00
21:30
22:15
22:30
00:30 مستند فاتح دل ها
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد