08:00
08:15
08:30
01:00بازپخش چشم امید
09:30
10:00
11:00
00:12بازپخش دانستنامید
11:15
00:15بازپخش جهان ورزش
11:30
00:30بازپخش به توان خدا
12:00
12:30
01:30بازپخش سینمایی پیتر پن در سرزمین افسانه
14:00
01:00زنده چشم امید
15:00
15:45
00:15بازپخش دانستنی ها
16:00
17:00
17:15
17:45
18:00
00:10 سینمایی قصه های مجید( سفرنامه شیراز)
18:10
18:25
01:20 ادامه سینمایی قصه های مجید( سفرنامه شیراز)
19:45
20:00
00:45 رسانش
20:45
00:15 تکزنگ
21:00
21:45
22:00
22:30
00:30 مستنداسلام و جغرافیا
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد