08:00
08:15
08:30
09:30
00:30 کیمیا
10:00
01:00بازپخش پرانتز باز
11:00
00:12بازپخش دانستنامید
11:15
00:15بازپخش جهان ورزش
11:30
01:30بازپخش سینمایی قصه های مجید- ورزش
13:00
13:15
13:45
14:00
01:00زنده چشم امید
15:00
00:45بازپخش سریال معلم
15:45
16:00
16:30
16:45
17:00
18:00
01:30 سینمایی بچه های مدرسه اوکاتا
19:30
20:00
20:30
21:00
00:45 سریال معلم
21:45
22:00
22:30
00:30 مستند زمین چگونه ما راساخت
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد