08:00
08:15
00:15بازپخش زنگ ورزش
08:30
01:00بازپخش چشم امید
09:30
00:30بازپخش بازی خور
10:00
11:00
00:12بازپخش دانستنامید
11:15
00:15بازپخش جهان ورزش
11:30
01:30بازپخش سینمایی پسر خانواده وینزلو
13:00
13:15
00:30بازپخش به توان خدا
13:45
00:15بازپخش قصه ها و پندها
14:00
01:00زنده چشم امید
15:00
00:45بازپخش سریال معلم
15:45
16:00
16:30
16:45
17:00
18:00
01:30 سینمایی فرزند خوانده
19:30
20:00
20:30
21:00
00:45 سریال معلم
21:45
22:00
22:30
00:30 مستند مخترعان برجسته
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد