08:00
08:15
08:30
01:00 آنشرلی با موهای قرمز تکرار هفته
09:30
10:00
11:00
00:15بازپخش چاپارخانه
11:15
00:15بازپخش جهان ورزش
11:30
01:30بازپخش سینمایی مزرعه امید
13:00
13:15
00:45 ترتیل خوانی نوجوان
14:00
00:30بازپخش رسانش
14:30
00:30 قلب خورشید
15:00
15:30
00:30 آسمونی
16:00
00:30 مستند علم احمقانه
16:30
16:45
00:15 ارتباط با نمایشگاه قرآن
17:00
18:00
01:30 سینمایی اسپریت
19:30
19:45
20:15
20:45
00:15 برنامه مواهب
21:00
00:45 سریال معلم
21:45
22:00
22:30
23:00
23:45
00:15 سیب خنده
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد