06:00
06:15
06:45
07:00
00:15بازپخش تلخند
07:15
07:30
00:30بازپخش به توان خدا
08:00
00:30بازپخش بارانک
08:30
00:15 فیگارو
08:45
09:00
09:45
00:15 چیکی
10:00
01:00بازپخش پرانتز باز
11:00
00:30بازپخش انیمیشن روزها
11:30
11:45
12:00
01:30بازپخش سینمایی کودک و فرشته
13:30
00:30بازپخش بارانک
14:00
00:15بازپخش فیگارو
14:15
00:15بازپخش دانستنامید
14:30
15:00
00:45بازپخش بازی ویزیون
15:45
16:00
16:45
17:00
00:45 رسانش
17:45
18:15
18:30
19:30
00:30 تکزنگ
20:00
20:30
00:15 فیگارو
20:45
21:00
21:45
00:15 چیکی
22:00
22:30
23:00
00:45بازپخش رسانش
23:45
00:15بازپخش چاپارخانه
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد