06:00
06:15
06:45
07:15
00:15 تلخند
07:30
00:30بازپخش مگه میشه
08:00
00:45بازپخش نبرد ربات ها
08:45
00:15 فیگارو
09:00
10:00
00:45بازپخش کاربرانه
10:45
11:00
00:30بازپخش انیمیشن دژ فضایی
11:30
00:15بازپخش دانستنامید
11:45
12:00
13:30
00:45بازپخش مسابقه خانه ما
14:15
00:15بازپخش چیکی
14:30
00:30 مستند علمدار فرهنگ
15:00
00:45بازپخش کاربرانه
15:45
16:00
16:45
17:00
00:45 رسانش
17:45
18:00
19:30
00:30 تکزنگ
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:45
00:15بازپخش چاپارخانه
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد