06:00
06:15
06:45
07:15
00:15 تلخند
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:30بازپخش بازی خور
08:30
08:45
09:00
09:45
01:45زنده ارتباط زنده -ویژه 13 آبان
11:30
00:15بازپخش دانستنامید
11:45
12:00
13:15
13:30
14:00
14:15
14:30
15:00
01:00 بچه های گروهان بلال
16:00
16:45
17:30
17:45
18:00
19:15
19:30
20:00
20:30
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد