06:00
06:15
06:45
07:15
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:45بازپخش مسابقه خانه ما
08:45
09:00
10:00
00:45بازپخش رسانش
10:45
00:15بازپخش علم را کشف کن
11:00
11:30
00:15بازپخش دانستنامید
11:45
12:00
13:30
14:00
00:30بازپخش مگه میشه
14:30
00:30بازپخش بازی خور
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:30
00:45 رسانش
18:15
18:30
00:30 مستند پارسین
19:00
19:30
00:30 تکزنگ
20:00
20:30
20:45
00:15بازپخش خنده خانه
21:00
22:00
22:30
23:00
00:45بازپخش رسانش
23:45
00:15بازپخش چاپارخانه
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد