06:00
06:15
07:15
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:45بازپخش بازی ویزیون
08:45
00:15بازپخش خنده خانه
09:00
01:00بازپخش مجموعه نقاش باد
10:00
00:45بازپخش کاربرانه
10:45
00:15بازپخش مااینیم دیگه
11:00
11:30
11:45
12:00
13:30
14:00
01:45زنده فوتبال لیگ برتر جوانان
15:45
00:15 بچه های مدرسه والت /پلاتوی مجری
16:00
16:45
17:00
00:10زنده پلاتوی مجری
17:10
17:30
01:00زنده جهان ورزش
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
00:30بازپخش مگه میشه
23:00
01:00بازپخش جهان ورزش
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد