06:00
06:15
07:15
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:30بازپخش اقلیما
08:30
00:30بازپخش سربه سر
09:00
01:00بازپخش مجموعه نقاش باد
10:00
00:45بازپخش رسانش
10:45
00:15بازپخش سیاره ناشناخته
11:00
00:30بازپخش مستند ایرانگرد
11:30
00:15 صدف
11:45
12:00
00:45 حرکت
12:45
13:00
00:30بازپخش اقلیما
13:30
14:00
00:30بازپخش تکزنگ
14:30
15:00
00:45بازپخش رسانش
15:45
00:15 بچه های مدرسه والت /پلاتوی مجری
16:00
16:45
17:00
00:10زنده پلاتوی مجری
17:10
17:30
01:00زنده جهان ورزش
18:30
19:00
19:30
20:00
00:30 اقلیما
20:30
00:15 شبرنگ
20:45
00:15زنده پلاتوی مجری
21:00
22:00
22:30
00:30بازپخش سربه سر
23:00
01:00بازپخش جهان ورزش
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد