06:00
06:15
02:45 صبکوک
09:00
01:00بازپخش مجموعه نقاش باد
10:00
01:45زنده فوتبالیست ها
11:45
12:00
01:30بازپخش سینمایی شاهزاده روم
13:30
01:45زنده فوتبالیست ها
15:15
15:45
16:00
01:00 فیلم سفرهای گالیور
17:00
17:30
18:15
18:30
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد