06:00
06:15
07:15
07:23
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:45بازپخش ماجراجو
08:45
08:55
09:00
09:45
01:00بازپخش بر مدار اتقلاب
10:45
10:55
11:00
00:30بازپخش دفترچه خاطرات
11:30
12:00
00:15بازپخش مدرسه حفظ
12:15
12:30
00:30بازپخش قصه های انقلاب
13:00
00:30بازپخش کودکان سرزمین ایران
13:30
13:55
14:00
02:00زنده فینال مسابقات کشوری دانش آموزان (بند ر عباس)
16:00
16:45
17:00
18:00
18:15
00:15زنده قاب امید
18:30
19:00
19:30
01:00 فیلم سفرهای گالیور
20:30
21:00
01:00 مجموعه بچه های بازیگوش
22:00
22:25
22:30
00:15بازپخش شبرنگ
22:45
00:15بازپخش یاد ایام
23:00
01:00بازپخش جهان ورزش
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد