جدول پخش برنامه‌های شبکه امید

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:08:15 سرود جمهوری اسلامی 08:09:21
2 08:17:36 تلاوت قرآن 00:06:01
3 08:23:37 شاعرانه 00:00:48
4 08:24:25 طبیعت ایران 00:00:58
5 08:25:23 هواي تازه 00:00:40
6 08:26:03 در کوچه هاي بهار 00:02:52
7 08:28:55 وله اميد 00:01:30
8 08:30:25 آرم تايم ايران 00:00:10
9 08:30:35 ايران 00:24:51
10 08:55:26 در کوچه هاي بهار 00:03:38
11 08:59:04 وله اميد 00:00:59
12 09:00:03 آرم تايم مجموعه سرنوشت 00:00:18
13 09:00:21 مجموعه سرنوشت 00:57:39
14 09:58:00 اعلام برنامه ها 00:00:55
15 09:58:55 طبیعت ایران 00:00:59
16 09:59:54 تيزر باشگاه اميد-پسران 00:00:44
17 10:00:38 آرم تايم سينمايي ارباب دزدان 00:00:10
18 10:00:48 فيلم سينمايي ارباب دزدان 01:25:24
19 11:26:12 آنونس فيلم هاي سينمايي 96 شبکه اميد 00:01:35
20 11:27:47 ايران ما 00:02:07
21 11:29:54 آرم تايم ماجراهاي خانواده تراپ 00:00:10
22 11:30:04 ماجراهای خانواده تراپ 00:21:52
23 11:51:56 وله اميد 00:01:38
24 11:53:34 کليپ من و تو 00:03:23
25 11:56:57 فضاي مجازي( سواد رسانه اي) 00:02:39
26 11:59:36 تيزر باشگاه اميد-دختران 00:00:45
27 12:00:21 آرم تايم اسرا 00:00:10
28 12:00:31 اسرا 00:55:57
29 12:56:28 کليپ تلنگر 00:03:13
30 12:59:41 وله اميد 00:01:17
31 13:00:58 وله رگلاژ اذان 00:00:52
32 13:01:50 کليپ اذان گاهي 00:02:23
33 13:04:13 کليپ قرآني 00:02:00
34 13:06:13 تلاوت قرآن کريم 00:03:47
35 13:10:00 اذان ظهر به وقت تهران 00:04:16
36 13:14:16 دعاي فرج 00:01:43
37 13:15:59 نماهنگ اذانگاهي 00:02:23
38 13:18:22 گزيده بيانات نوروزي رهبري 00:06:31
39 13:24:53 نگاهی از آسمان 00:00:55
40 13:25:48 فضاي مجازي( سواد رسانه اي) 00:02:09
41 13:27:57 آرم تايم به توان خدا 00:00:10
42 13:28:07 به توان خدا 00:25:00
43 13:53:07 اعلام برنامه ها 00:00:55
44 13:54:02 کليپ سعديه 00:01:21
45 13:55:23 آرم تايم دنياي شيرين دريا 00:00:10
46 13:55:33 دنيای شيرين دريا 00:33:57
47 14:29:30 آنونس فيلم هاي سينمايي 96 شبکه اميد 00:01:35
48 14:31:05 آرم تايم پهلوانان 00:00:10
49 14:31:15 پهلوانان 00:29:57
50 15:01:12 واليبال مدرن 00:00:24
51 15:01:36 آرم تايم مجموعه سرنوشت 00:00:10
52 15:01:46 مجموعه سرنوشت 00:57:39
53 15:59:25 وله اميد 00:01:17
54 16:00:42 آرم تايم ماجراهاي خانواده تراپ 00:00:10
55 16:00:52 ماجراهای خانواده تراپ 00:22:05
56 16:22:57 ترافیک 00:02:41
57 16:25:38 کلیپ رویش 00:03:10
58 16:28:48 طبيعت ايران 00:01:04
59 16:29:52 آرم تايم ايران 00:00:10
60 16:30:02 ايران 00:22:46
61 16:52:48 آنونس مستندهاي نوروز 96 00:01:39
62 16:54:27 کليپ لبخند 00:02:21
63 16:56:48 دو نقطه پرانتز 00:01:52
64 16:58:40 تيزر باشگاه اميد-پسران 00:00:44
65 16:59:24 آرم تايم سينمايي اژدهاي پيت 00:00:10
66 16:59:34 سينمايی اژدهاي پیت 01:30:10
67 18:29:44 آنونس فيلم هاي سينمايي 96 شبکه اميد 00:01:35
68 18:31:19 شاعرانه 00:00:40
69 18:31:59 ارتباط مستقيم ( راهيان نور) 00:16:00
70 18:47:59 اعلام برنامه ها 00:00:55
71 18:48:54 وله اميد 00:00:59
72 18:49:53 آرم تايم مسابقه محله 00:00:10
73 18:50:03 مسابقه محله 00:13:43
74 19:03:46 طبیعت ایران 00:01:00
75 19:04:46 آرم تايم به توان خدا 00:00:10
76 19:04:56 به توان خدا 00:27:46
77 19:32:42 وله رگلاژ اذان 00:00:46
78 19:33:28 تلاوت قرآن کريم 00:05:32
79 19:39:00 اذان مغرب به افق تهران 00:05:03
80 19:44:03 نماز جماعت 00:08:16
81 19:52:19 شاعرانه 00:00:54
82 19:53:13 گزيده بيانات نوروزي رهبري 00:03:30
83 19:56:43 اعلام برنامه ها 00:00:55
84 19:57:38 تغذيه و تندرستي 00:02:34
85 20:00:12 آرم تايم دنياي شيرين دريا 00:00:10
86 20:00:22 دنيای شيرين دريا 00:28:19
87 20:28:41 هواي تازه 00:00:40
88 20:29:21 آرم تايم پهلوانان 00:00:10
89 20:29:31 پهلوانان 00:30:10
90 20:59:41 تيزر باشگاه اميد-دختران 00:00:45
91 21:00:26 آرم تايم مجموعه سرنوشت 00:00:10
92 21:00:36 مجموعه سرنوشت 00:54:47
93 21:55:23 بام ايران 00:03:49
94 21:59:12 تيزر باشگاه اميد-دختران 00:00:45
95 21:59:57 آرم تايم مسابقه شور و انديشه 00:00:10
96 22:00:07 مسابقه شور و انديشه 01:03:26
97 23:03:33 کليپ شاد 00:01:05
98 23:04:38 آرم تايم ماجراهاي خانواده تراپ 00:00:10
99 23:04:48 ماجراهاي خانواده تراپ 00:22:05
100 23:26:53 آنونس فيلم هاي سينمايي 96 شبکه اميد 00:01:12
101 23:28:05 دیرین دیرین 00:01:10
102 23:29:15 آرم تايم ايران 00:00:10
103 23:29:25 ايران 00:22:46
104 23:52:11 دنياي بهتر 00:04:33
105 23:56:44 نماهنگ پاياني 00:02:37
106 23:59:21 سرود جمهوري اسلامي ايران 23:00:39


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها