دعای عهد

از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده: هرکه چهل صبحگاه این عهد را بخواند، از یاوران قائم ما باشد،
شنبه 23 تیر 1397 ادامه...