تماس با ما


تلفن روابط عمومی سازمان: 162
شماره پیامک شبکه : 30000965
نشانی پست الکترونیک: omidtv@irib.ir
نشانی ما در فضای مجازی: omidtvclub@
تلفن گویا: 27862600


فرکانس شبکه امید بر روی ماهوارۀ عرب‌ست: 11880 مگاهرتز
پلاریزاسیون : افقی H
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 5/6


فرکانس شبکه امید بر روی ماهوارۀ اینتل‌ست: 11555 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : 3/4

از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.


ارسال