زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 00:01:15
  زمان پایان : 01:00:15
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:00:15
  زمان پایان : 01:59:15
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:59:15
  زمان پایان : 02:58:15
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 02:58:15
  زمان پایان : 03:57:15
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش [خلاصه] تصاویر طبیعت
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 03:57:15
  زمان پایان : 04:40:20
  مدت برنامه : 00:43:05
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 04:56:35
  زمان پایان : 05:55:35
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 05:55:35
  زمان پایان : 06:54:35
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 06:54:35
  زمان پایان : 07:53:35
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [کارگردان] پخش [خلاصه] تصاویر طبیعت
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 08:00:24
  زمان پایان : 08:53:14
  مدت برنامه : 00:52:50
  [موضوع] آموزش نکات آشپزی،پزشکی،هنری [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما [خلاصه] رعایت قانون
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 09:35:30
  مدت برنامه : 00:35:30
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سازه نما
  زمان آغاز: 09:36:33
  زمان پایان : 09:44:10
  مدت برنامه : 00:07:37
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • زندگی پنهان حیوانات در مزرعه
  زمان آغاز: 09:45:12
  زمان پایان : 09:56:02
  مدت برنامه : 00:10:50
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رویای رانندگی
  زمان آغاز: 10:00:28
  زمان پایان : 10:19:34
  مدت برنامه : 00:19:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ایستگاه نیایش
  زمان آغاز: 11:39:35
  زمان پایان : 11:47:21
  مدت برنامه : 00:07:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی ایران (2)
  زمان آغاز: 12:00:05
  زمان پایان : 12:24:56
  مدت برنامه : 00:24:51
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی ایران (2)
  زمان آغاز: 12:30:21
  زمان پایان : 12:48:27
  مدت برنامه : 00:18:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه قرارگاه مسکونی
  زمان آغاز: 12:55:22
  زمان پایان : 13:41:33
  مدت برنامه : 00:46:11
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آقا معلم و بچه ها ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 13:45:46
  زمان پایان : 13:59:33
  مدت برنامه : 00:13:47
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 14:00:31
  زمان پایان : 14:53:21
  مدت برنامه : 00:52:50
  [موضوع] آموزش نکات آشپزی،پزشکی،هنری [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما [خلاصه] رعایت قانون
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 15:00:39
  زمان پایان : 15:36:09
  مدت برنامه : 00:35:30
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • شکرستان
  زمان آغاز: 15:40:12
  زمان پایان : 15:54:54
  مدت برنامه : 00:14:42
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره
  زمان آغاز: 16:00:13
  زمان پایان : 16:42:13
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • گردش علمی
  زمان آغاز: 16:42:38
  زمان پایان : 17:13:58
  مدت برنامه : 00:31:20
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مگه میشه
  زمان آغاز: 17:15:50
  زمان پایان : 17:21:26
  مدت برنامه : 00:05:36
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • قاب امید
  زمان آغاز: 17:30:50
  زمان پایان : 17:40:50
  مدت برنامه : 00:10:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • قاب امید
  زمان آغاز: 17:50:14
  زمان پایان : 18:22:10
  مدت برنامه : 00:31:56
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آخرین فرستاده
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 18:49:37
  مدت برنامه : 00:19:37
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 18:56:00
  زمان پایان : 19:38:01
  مدت برنامه : 00:42:01
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
 • دوربین امید
  زمان آغاز: 19:42:26
  زمان پایان : 19:55:44
  مدت برنامه : 00:13:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 20:00:02
  زمان پایان : 20:53:02
  مدت برنامه : 00:53:00
  [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 20:59:29
  زمان پایان : 21:42:16
  مدت برنامه : 00:42:47
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • زندگی پنهان حیوانات در مزرعه
  زمان آغاز: 21:42:48
  زمان پایان : 21:56:33
  مدت برنامه : 00:13:45
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رویای رانندگی
  زمان آغاز: 22:00:47
  زمان پایان : 22:19:02
  مدت برنامه : 00:18:15
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رنگینک
  زمان آغاز: 22:20:34
  زمان پایان : 22:29:06
  مدت برنامه : 00:08:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:30:06
  زمان پایان : 23:12:06
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه قرارگاه مسکونی
  زمان آغاز: 23:15:13
  زمان پایان : 23:58:03
  مدت برنامه : 00:42:50
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد