زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 00:01:15
  زمان پایان : 01:01:15
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:01:15
  زمان پایان : 02:01:15
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 02:01:15
  زمان پایان : 03:01:15
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 03:01:15
  زمان پایان : 04:01:15
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 04:01:15
  زمان پایان : 04:34:02
  مدت برنامه : 00:32:47
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 04:49:57
  زمان پایان : 05:49:57
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 05:49:57
  زمان پایان : 06:49:57
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 06:49:57
  زمان پایان : 07:49:57
  مدت برنامه : 01:00:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • دایره رنگی
  زمان آغاز: 08:00:30
  زمان پایان : 08:32:48
  مدت برنامه : 00:32:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سربه سر
  زمان آغاز: 08:34:21
  زمان پایان : 08:57:06
  مدت برنامه : 00:22:45
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه معلم
  زمان آغاز: 09:02:31
  زمان پایان : 09:39:30
  مدت برنامه : 00:36:59
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 09:40:03
  زمان پایان : 09:53:00
  مدت برنامه : 00:12:57
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:54:31
  زمان پایان : 09:59:48
  مدت برنامه : 00:05:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • انیمیشن جوانمردان
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 10:22:42
  مدت برنامه : 00:22:42
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • نوجوان ایرانی
  زمان آغاز: 10:29:37
  زمان پایان : 10:51:37
  مدت برنامه : 00:22:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:53:54
  زمان پایان : 10:59:14
  مدت برنامه : 00:05:20
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی دزد و پری
  زمان آغاز: 11:01:04
  زمان پایان : 12:31:35
  مدت برنامه : 01:30:31
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رسانش تحلیل فیلم ( سینمایی دزد و پری)
  زمان آغاز: 12:31:35
  زمان پایان : 12:38:17
  مدت برنامه : 00:06:42
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ماجراهای کاروانسرا
  زمان آغاز: 12:41:11
  زمان پایان : 12:55:47
  مدت برنامه : 00:14:36
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • اذان ظهر به وقت تهران
  زمان آغاز: 13:10:00
  زمان پایان : 13:15:06
  مدت برنامه : 00:05:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] موذن نوجوان : محمد سجاد سلمانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:18:17
  زمان پایان : 13:23:38
  مدت برنامه : 00:05:21
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حیات خانه ما
  زمان آغاز: 13:23:50
  زمان پایان : 13:44:15
  مدت برنامه : 00:20:25
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 13:44:25
  زمان پایان : 13:57:43
  مدت برنامه : 00:13:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:57:50
  زمان پایان : 14:03:08
  مدت برنامه : 00:05:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مردان آهنین
  زمان آغاز: 14:03:20
  زمان پایان : 14:56:37
  مدت برنامه : 00:53:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:57:02
  زمان پایان : 15:02:53
  مدت برنامه : 00:05:51
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه معلم
  زمان آغاز: 15:03:05
  زمان پایان : 15:40:04
  مدت برنامه : 00:36:59
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • فرآیند
  زمان آغاز: 15:40:51
  زمان پایان : 15:53:12
  مدت برنامه : 00:12:21
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:54:02
  زمان پایان : 15:59:48
  مدت برنامه : 00:05:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بسیار سفر باید ...
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:25:09
  مدت برنامه : 00:25:09
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سربه سر
  زمان آغاز: 16:26:54
  زمان پایان : 16:49:39
  مدت برنامه : 00:22:45
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ستاره های دنباله دار
  زمان آغاز: 16:54:46
  زمان پایان : 17:57:58
  مدت برنامه : 01:03:12
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی دزد و پری 2
  زمان آغاز: 18:04:56
  زمان پایان : 19:32:44
  مدت برنامه : 01:27:48
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رسانش تحلیل فیلم (سینمایی دزد و پری 2 )
  زمان آغاز: 19:32:44
  زمان پایان : 19:39:32
  مدت برنامه : 00:06:48
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • جام برتر
  زمان آغاز: 19:44:12
  زمان پایان : 20:22:14
  مدت برنامه : 00:38:02
  [تهیه کننده] .
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 20:23:00
  زمان پایان : 20:28:07
  مدت برنامه : 00:05:07
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] موذن نوجوان حسین قلعه نویان
 • جام برتر
  زمان آغاز: 20:30:11
  زمان پایان : 20:48:17
  مدت برنامه : 00:18:06
  [تهیه کننده] .
 • مجموعه معلم
  زمان آغاز: 20:59:57
  زمان پایان : 21:35:43
  مدت برنامه : 00:35:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 21:38:11
  زمان پایان : 21:50:43
  مدت برنامه : 00:12:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • انیمیشن جوانمردان
  زمان آغاز: 22:00:11
  زمان پایان : 22:23:22
  مدت برنامه : 00:23:11
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند لحظات طلایی بازی های المپیک
  زمان آغاز: 22:24:00
  زمان پایان : 23:04:12
  مدت برنامه : 00:40:12
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • گردش علمی
  زمان آغاز: 23:09:27
  زمان پایان : 23:38:06
  مدت برنامه : 00:28:39
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند ثمرقند
  زمان آغاز: 23:45:53
  زمان پایان : 23:59:44
  مدت برنامه : 00:13:51
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد