زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 00:00:45
  زمان پایان : 00:25:02
  مدت برنامه : 00:24:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 00:25:02
  زمان پایان : 00:50:18
  مدت برنامه : 00:25:16
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 00:50:18
  زمان پایان : 01:13:18
  مدت برنامه : 00:23:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 01:13:18
  زمان پایان : 01:57:35
  مدت برنامه : 00:44:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 01:57:35
  زمان پایان : 02:22:12
  مدت برنامه : 00:24:37
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سازه نما
  زمان آغاز: 02:23:28
  زمان پایان : 02:39:06
  مدت برنامه : 00:15:38
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • 30 نما
  زمان آغاز: 02:43:25
  زمان پایان : 02:58:56
  مدت برنامه : 00:15:31
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه ستاره الماس ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:00:05
  زمان پایان : 03:22:13
  مدت برنامه : 00:22:08
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • از نمای امید
  زمان آغاز: 03:22:31
  زمان پایان : 03:28:44
  مدت برنامه : 00:06:13
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه سه پنج دو
  زمان آغاز: 03:29:57
  زمان پایان : 04:04:33
  مدت برنامه : 00:34:36
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رفیق (سحرگاهی سال 1400)
  زمان آغاز: 04:05:22
  زمان پایان : 04:46:57
  مدت برنامه : 00:41:35
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ترتیل خوانی نوجوان (بوشهر)
  زمان آغاز: 05:04:06
  زمان پایان : 05:34:31
  مدت برنامه : 00:30:25
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه لاک پشت های نینجا
  زمان آغاز: 05:45:23
  زمان پایان : 05:56:52
  مدت برنامه : 00:11:29
  [تهیه کننده] Sarah C. Nesbitt / Lloyd Goldfine / JoEllyn Marlow [کارگردان] Roy Burdine / Chuck Patton
 • مجموعه تخته سیاه
  زمان آغاز: 06:00:16
  زمان پایان : 06:25:22
  مدت برنامه : 00:25:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه اسطرلاب
  زمان آغاز: 06:31:05
  زمان پایان : 07:48:13
  مدت برنامه : 01:17:08
  [تهیه کننده] محمدجواد مزارعی [کارگردان] علی سالم
 • از نمای امید
  زمان آغاز: 07:48:31
  زمان پایان : 07:59:15
  مدت برنامه : 00:10:44
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 08:00:28
  زمان پایان : 08:42:28
  مدت برنامه : 00:42:00
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
 • مزه طبیعت
  زمان آغاز: 08:43:25
  زمان پایان : 08:55:57
  مدت برنامه : 00:12:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه آنشرلی
  زمان آغاز: 09:00:01
  زمان پایان : 09:40:00
  مدت برنامه : 00:39:59
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • جالبه بدونید
  زمان آغاز: 09:45:10
  زمان پایان : 09:55:46
  مدت برنامه : 00:10:36
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ترتیل خوانی نوجوان (قم)
  زمان آغاز: 09:59:53
  زمان پایان : 10:44:53
  مدت برنامه : 00:45:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رنگینک
  زمان آغاز: 10:48:30
  زمان پایان : 10:57:28
  مدت برنامه : 00:08:58
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 11:01:18
  زمان پایان : 11:25:35
  مدت برنامه : 00:24:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 11:25:35
  زمان پایان : 11:50:51
  مدت برنامه : 00:25:16
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 11:50:51
  زمان پایان : 12:13:51
  مدت برنامه : 00:23:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مدرسه تلویزیونی- حل تمرین
  زمان آغاز: 12:13:51
  زمان پایان : 12:58:08
  مدت برنامه : 00:44:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:09:48
  زمان پایان : 13:15:28
  مدت برنامه : 00:05:40
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رفیق ( وقت افطارسال 1400)
  زمان آغاز: 13:15:40
  زمان پایان : 14:12:40
  مدت برنامه : 00:57:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 14:18:06
  زمان پایان : 15:00:15
  مدت برنامه : 00:42:09
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 15:00:42
  زمان پایان : 15:27:22
  مدت برنامه : 00:26:40
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • از بیست
  زمان آغاز: 15:27:52
  زمان پایان : 15:53:38
  مدت برنامه : 00:25:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:53:45
  زمان پایان : 15:59:09
  مدت برنامه : 00:05:24
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه ستاره الماس
  زمان آغاز: 15:59:21
  زمان پایان : 16:21:29
  مدت برنامه : 00:22:08
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:21:52
  زمان پایان : 16:27:16
  مدت برنامه : 00:05:24
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه سه پنج دو
  زمان آغاز: 16:27:28
  زمان پایان : 17:01:26
  مدت برنامه : 00:33:58
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سازه نما
  زمان آغاز: 17:01:44
  زمان پایان : 17:24:13
  مدت برنامه : 00:22:29
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره
  زمان آغاز: 17:28:57
  زمان پایان : 18:10:57
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه لاک پشت های نینجا
  زمان آغاز: 18:13:06
  زمان پایان : 18:24:35
  مدت برنامه : 00:11:29
  [تهیه کننده] Sarah C. Nesbitt / Lloyd Goldfine / JoEllyn Marlow [کارگردان] Roy Burdine / Chuck Patton
 • دوربین امید
  زمان آغاز: 18:29:19
  زمان پایان : 18:53:30
  مدت برنامه : 00:24:11
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رفیق ( وقت افطارسال 1400)
  زمان آغاز: 18:58:22
  زمان پایان : 19:55:22
  مدت برنامه : 00:57:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • قاب امید
  زمان آغاز: 20:07:07
  زمان پایان : 20:26:27
  مدت برنامه : 00:19:20
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سیاره عجیب و غریب ما
  زمان آغاز: 20:31:36
  زمان پایان : 20:48:26
  مدت برنامه : 00:16:50
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه آنشرلی
  زمان آغاز: 21:00:43
  زمان پایان : 21:38:44
  مدت برنامه : 00:38:01
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • از نمای امید
  زمان آغاز: 21:39:00
  زمان پایان : 21:44:19
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • جالبه بدونید
  زمان آغاز: 21:44:31
  زمان پایان : 21:55:28
  مدت برنامه : 00:10:57
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه ستاره الماس
  زمان آغاز: 22:01:20
  زمان پایان : 22:24:06
  مدت برنامه : 00:22:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره
  زمان آغاز: 22:29:57
  زمان پایان : 23:11:57
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 23:17:00
  زمان پایان : 23:59:09
  مدت برنامه : 00:42:09
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد