زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مرغ سحر
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:07:46
  مدت برنامه : 00:07:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 00:09:31
  زمان پایان : 01:08:31
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 01:08:31
  زمان پایان : 02:07:31
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 02:07:31
  زمان پایان : 03:06:31
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 03:06:31
  زمان پایان : 04:05:31
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 04:05:31
  زمان پایان : 05:04:31
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 05:04:31
  زمان پایان : 05:20:07
  مدت برنامه : 00:15:36
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 05:33:36
  زمان پایان : 06:32:36
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت
  زمان آغاز: 06:32:36
  زمان پایان : 07:31:36
  مدت برنامه : 00:59:00
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • تصاویر طبیعت ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 07:31:36
  زمان پایان : 07:51:18
  مدت برنامه : 00:19:42
  [موضوع] تصاویر طبیعت [تهیه کننده] پخش [خلاصه] موسیقی تصویر طبیعت
 • مسابقه خانه ما
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:51:54
  مدت برنامه : 00:51:54
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه نوش جان
  زمان آغاز: 09:00:03
  زمان پایان : 09:52:16
  مدت برنامه : 00:52:13
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رویای رانندگی
  زمان آغاز: 10:00:01
  زمان پایان : 10:20:27
  مدت برنامه : 00:20:26
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • میرازکوچک خان جنگلی
  زمان آغاز: 10:23:12
  زمان پایان : 10:29:20
  مدت برنامه : 00:06:08
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حل تمرین
  زمان آغاز: 10:30:31
  زمان پایان : 10:52:18
  مدت برنامه : 00:21:47
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سازه نما
  زمان آغاز: 10:52:18
  زمان پایان : 11:06:12
  مدت برنامه : 00:13:54
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حل تمرین
  زمان آغاز: 11:06:12
  زمان پایان : 11:28:43
  مدت برنامه : 00:22:31
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • آقا معلم و بچه ها
  زمان آغاز: 11:30:14
  زمان پایان : 11:42:57
  مدت برنامه : 00:12:43
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • اذان ظهر به وقت تهران
  زمان آغاز: 11:54:00
  زمان پایان : 11:59:06
  مدت برنامه : 00:05:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حل تمرین
  زمان آغاز: 12:03:15
  زمان پایان : 12:23:41
  مدت برنامه : 00:20:26
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رنگینک
  زمان آغاز: 12:23:41
  زمان پایان : 12:35:50
  مدت برنامه : 00:12:09
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حل تمرین
  زمان آغاز: 12:35:50
  زمان پایان : 12:57:23
  مدت برنامه : 00:21:33
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند کوله نارنجی
  زمان آغاز: 13:00:04
  زمان پایان : 13:28:37
  مدت برنامه : 00:28:33
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • شکرستان
  زمان آغاز: 13:32:51
  زمان پایان : 13:48:43
  مدت برنامه : 00:15:52
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • اسکار
  زمان آغاز: 13:49:03
  زمان پایان : 13:56:00
  مدت برنامه : 00:06:57
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • جام برتر
  زمان آغاز: 14:00:04
  زمان پایان : 14:48:04
  مدت برنامه : 00:48:00
  [تهیه کننده] آقای منتظری
 • جام برتر
  زمان آغاز: 15:02:42
  زمان پایان : 15:59:04
  مدت برنامه : 00:56:22
  [تهیه کننده] آقای منتظری
 • مسابقه کهکشان
  زمان آغاز: 16:00:17
  زمان پایان : 16:56:27
  مدت برنامه : 00:56:10
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رنگ زندگی
  زمان آغاز: 16:56:45
  زمان پایان : 17:02:30
  مدت برنامه : 00:05:45
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • تلاوت قرآن نوجوان
  زمان آغاز: 17:03:11
  زمان پایان : 17:09:46
  مدت برنامه : 00:06:35
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • حیات خانه ما
  زمان آغاز: 17:22:12
  زمان پایان : 17:52:24
  مدت برنامه : 00:30:12
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی کومبا
  زمان آغاز: 18:00:20
  زمان پایان : 19:13:10
  مدت برنامه : 01:12:50
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • باشگاه ورزشی
  زمان آغاز: 19:15:02
  زمان پایان : 19:25:22
  مدت برنامه : 00:10:20
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند کوله نارنجی
  زمان آغاز: 19:30:07
  زمان پایان : 19:53:13
  مدت برنامه : 00:23:06
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه چهارخونه
  زمان آغاز: 20:00:05
  زمان پایان : 20:45:45
  مدت برنامه : 00:45:40
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • امیدانه
  زمان آغاز: 20:50:47
  زمان پایان : 20:55:48
  مدت برنامه : 00:05:01
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه نوش جان
  زمان آغاز: 21:00:04
  زمان پایان : 21:47:08
  مدت برنامه : 00:47:04
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند آزمایش ها
  زمان آغاز: 21:50:02
  زمان پایان : 22:04:02
  مدت برنامه : 00:14:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رویای رانندگی
  زمان آغاز: 22:10:06
  زمان پایان : 22:28:57
  مدت برنامه : 00:18:51
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 22:30:30
  زمان پایان : 23:12:44
  مدت برنامه : 00:42:14
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
 • مجموعه امروز و فردا
  زمان آغاز: 23:15:05
  زمان پایان : 23:39:52
  مدت برنامه : 00:24:47
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • وطن من
  زمان آغاز: 23:46:55
  زمان پایان : 23:55:32
  مدت برنامه : 00:08:37
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965

بازی ویزیون

یکشنبه ها ساعت 19

حرف های پرتقالی

سه شنبه ها ساعت 19

خانواده امید

شنبه تا سه شنبه ساعت 20
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد