زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • سینمایی گلناز
  زمان آغاز: 00:02:18
  زمان پایان : 01:26:15
  مدت برنامه : 01:23:57
  [مدت]83دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی گلناز -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 01:26:15
  زمان پایان : 01:35:14
  مدت برنامه : 00:08:59
 • مخاطب نو
  زمان آغاز: 01:35:34
  زمان پایان : 01:42:56
  مدت برنامه : 00:07:22
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 01:45:11
  زمان پایان : 02:43:04
  مدت برنامه : 00:57:53
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 02:45:03
  زمان پایان : 03:04:54
  مدت برنامه : 00:19:51
  [مدت]19دقیقه
 • نما امید
  زمان آغاز: 03:05:23
  زمان پایان : 03:12:21
  مدت برنامه : 00:06:58
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • طلوع امید
  زمان آغاز: 03:15:00
  زمان پایان : 03:53:13
  مدت برنامه : 00:38:13
  [مدت]38دقیقه
 • پند پارسی
  زمان آغاز: 04:00:18
  زمان پایان : 04:11:06
  مدت برنامه : 00:10:48
  [مدت]10دقیقه
 • پایی که جا ماند
  زمان آغاز: 04:15:25
  زمان پایان : 04:23:31
  مدت برنامه : 00:08:06
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 04:35:38
  زمان پایان : 05:03:29
  مدت برنامه : 00:27:51
  [مدت]27دقیقه[موضوع]مهارت نه گفتن به گناه[تهیه کننده]عبدالمجید رکنی، جواد بیک‌
 • مستند فرماندهان
  زمان آغاز: 05:10:00
  زمان پایان : 05:50:09
  مدت برنامه : 00:40:09
  [مدت]40دقیقه
 • مستند خانه
  زمان آغاز: 05:54:00
  زمان پایان : 06:20:40
  مدت برنامه : 00:26:40
  [مدت]26دقیقه
 • سینمایی گلناز
  زمان آغاز: 06:26:24
  زمان پایان : 07:50:21
  مدت برنامه : 01:23:57
  [مدت]83دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی گلناز -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 07:50:21
  زمان پایان : 07:59:20
  مدت برنامه : 00:08:59
 • طلوع امید
  زمان آغاز: 08:00:01
  زمان پایان : 08:38:14
  مدت برنامه : 00:38:13
  [مدت]38دقیقه
 • مخاطب نو
  زمان آغاز: 08:43:58
  زمان پایان : 08:51:20
  مدت برنامه : 00:07:22
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 08:59:56
  زمان پایان : 09:57:49
  مدت برنامه : 00:57:53
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 10:00:18
  زمان پایان : 10:20:09
  مدت برنامه : 00:19:51
  [مدت]19دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 10:26:45
  زمان پایان : 10:55:16
  مدت برنامه : 00:28:31
  [مدت]28دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 10:55:16
  زمان پایان : 11:21:35
  مدت برنامه : 00:26:19
  [مدت]26دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 11:21:35
  زمان پایان : 11:43:48
  مدت برنامه : 00:22:13
  [مدت]22دقیقه
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 11:48:58
  زمان پایان : 11:54:46
  مدت برنامه : 00:05:48
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی گلناز
  زمان آغاز: 12:06:18
  زمان پایان : 13:30:15
  مدت برنامه : 01:23:57
  [مدت]83دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی گلناز -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 13:30:15
  زمان پایان : 13:39:14
  مدت برنامه : 00:08:59
 • دانستنامید
  زمان آغاز: 13:41:46
  زمان پایان : 13:54:06
  مدت برنامه : 00:12:20
  [مدت]12دقیقه
 • مستند تیم نخست یونتوس
  زمان آغاز: 14:00:01
  زمان پایان : 14:38:27
  مدت برنامه : 00:38:26
  [مدت]38دقیقه
 • چهل شاهد
  زمان آغاز: 14:39:09
  زمان پایان : 14:57:46
  مدت برنامه : 00:18:37
  [مدت]18دقیقه
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 15:00:12
  زمان پایان : 15:58:05
  مدت برنامه : 00:57:53
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 16:00:45
  زمان پایان : 16:20:36
  مدت برنامه : 00:19:51
  [مدت]19دقیقه
 • کلیپ باغ خرم
  زمان آغاز: 16:23:39
  زمان پایان : 16:29:52
  مدت برنامه : 00:06:13
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 16:30:04
  زمان پایان : 16:58:35
  مدت برنامه : 00:28:31
  [مدت]28دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 16:58:35
  زمان پایان : 17:24:54
  مدت برنامه : 00:26:19
  [مدت]26دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 17:24:54
  زمان پایان : 17:47:07
  مدت برنامه : 00:22:13
  [مدت]22دقیقه
 • سینمایی رابطه
  زمان آغاز: 17:59:56
  زمان پایان : 18:15:25
  مدت برنامه : 00:15:29
  [مدت]15دقیقه
 • سینمایی رابطه
  زمان آغاز: 18:21:49
  زمان پایان : 19:29:04
  مدت برنامه : 01:07:15
  [مدت]67دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی رابطه - تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 19:29:04
  زمان پایان : 19:36:01
  مدت برنامه : 00:06:57
 • دانستنامید
  زمان آغاز: 19:41:00
  زمان پایان : 19:53:14
  مدت برنامه : 00:12:14
  [مدت]12دقیقه
 • مسابقه پیش فنگ
  زمان آغاز: 20:00:09
  زمان پایان : 20:21:43
  مدت برنامه : 00:21:34
  [مدت]21دقیقه
 • موسیقی فیلم
  زمان آغاز: 20:22:27
  زمان پایان : 20:36:39
  مدت برنامه : 00:14:12
  [مدت]14دقیقه
 • مخاطب نو
  زمان آغاز: 20:47:19
  زمان پایان : 20:54:49
  مدت برنامه : 00:07:30
 • مجموعه جواهری در قصر ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:00:05
  زمان پایان : 21:58:24
  مدت برنامه : 00:58:19
  [مدت]58دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 22:00:54
  زمان پایان : 22:19:09
  مدت برنامه : 00:18:15
  [مدت]18دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 22:30:14
  زمان پایان : 22:57:14
  مدت برنامه : 00:27:00
  [مدت]27دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 22:57:14
  زمان پایان : 23:24:14
  مدت برنامه : 00:27:00
  [مدت]27دقیقه
 • رسانش(ویژه هفته دفاع مقدس)
  زمان آغاز: 23:24:14
  زمان پایان : 23:51:14
  مدت برنامه : 00:27:00
  [مدت]27دقیقه
 • کلیپ یاد ها
  زمان آغاز: 23:52:16
  زمان پایان : 23:58:47
  مدت برنامه : 00:06:31
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965

به توان خدا

هر هفته شنبه و دوشنبه ساعت 18 و جمعه ها ساعت 22:30 ،بازپخش سه شنبه ساعت 4:30 صبح ،چهارشنبه و جمعه ساعت 4:30 صبح ،شنبه ساعت 4:30 صبح و چهارشنبه هفته بعد ساعت 17
سری جدید برنامه «به توان خدا» به تهیه کنندگی جواد بیک محمدی و عبدالمجید رکنی و با اجرای محمد صادق تربتیان در دو بخش مسائل قرآنی(نبوت،معاد و توحید)

دوربین امید

هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:45
توجه به اخبار و اتفاقات حوزه نوجوانان در دوربین امید

مسابقه تلفنی راز جزیره

شنبه تا سه شنبه ساعت 16:30 ، بازپخش اول همان شب ساعت 22:30 ، بازپخش دوم روز بعد ساعت 3:15 بامداد و بازپخش سوم 6:30 صبح
مسابقه تلفنی راز جزیره به عنوان یکی از مسابقات تعاملی و جذاب شبکه امید است که پخش می شود

طلوع امید(ویژه دفاع مقدس)

شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 ،بازپخش اول روز بعد ساعت 12:45 بامداد، بازپخش دوم ساعت ،7:15 صبح و بازپخش سوم ساعت 14
همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس شبکه امید برنامه ای را ویژه نوجوانان با عنوان «طلوع امید» به مدت 5 روز روی آنتن می برد.
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد