زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 00:01:15
  زمان پایان : 01:00:15
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:00:15
  زمان پایان : 01:59:15
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:59:15
  زمان پایان : 02:58:15
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 02:58:15
  زمان پایان : 03:57:15
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 03:57:15
  زمان پایان : 04:26:45
  مدت برنامه : 00:29:30
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 04:40:35
  زمان پایان : 05:39:35
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 05:39:35
  زمان پایان : 06:38:35
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 06:38:35
  زمان پایان : 07:37:35
  مدت برنامه : 00:59:00
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 07:37:35
  زمان پایان : 07:54:38
  مدت برنامه : 00:17:03
 • رفیق ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 08:00:03
  زمان پایان : 08:57:29
  مدت برنامه : 00:57:26
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 09:01:28
  زمان پایان : 09:39:26
  مدت برنامه : 00:37:58
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • نگهبانان طبیعت
  زمان آغاز: 09:40:02
  زمان پایان : 09:51:43
  مدت برنامه : 00:11:41
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • شجاعان
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 10:24:54
  مدت برنامه : 00:24:54
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • نهالی برای فردا
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 10:51:59
  مدت برنامه : 00:21:59
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • چهل شاهد
  زمان آغاز: 11:00:16
  زمان پایان : 11:35:48
  مدت برنامه : 00:35:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • انیمیشن آبادان
  زمان آغاز: 11:44:30
  زمان پایان : 11:49:49
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند راهی به هر جهت
  زمان آغاز: 12:04:03
  زمان پایان : 12:23:50
  مدت برنامه : 00:19:47
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند راز بزرگ ریاضی
  زمان آغاز: 12:24:47
  زمان پایان : 12:49:19
  مدت برنامه : 00:24:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه وضعیت سفید
  زمان آغاز: 12:54:47
  زمان پایان : 13:43:33
  مدت برنامه : 00:48:46
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند مدار، سفر فوق العاده زمین
  زمان آغاز: 13:44:42
  زمان پایان : 13:58:52
  مدت برنامه : 00:14:10
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رفیق
  زمان آغاز: 14:03:31
  زمان پایان : 15:00:57
  مدت برنامه : 00:57:26
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 15:05:54
  زمان پایان : 15:43:52
  مدت برنامه : 00:37:58
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مثل قاسم (ع)
  زمان آغاز: 15:45:13
  زمان پایان : 15:55:43
  مدت برنامه : 00:10:30
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره
  زمان آغاز: 16:00:22
  زمان پایان : 16:42:22
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • از بی نهایت
  زمان آغاز: 16:47:19
  زمان پایان : 17:29:36
  مدت برنامه : 00:42:17
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • قاب امید
  زمان آغاز: 17:30:08
  زمان پایان : 18:09:57
  مدت برنامه : 00:39:49
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند تا آسمان
  زمان آغاز: 18:27:58
  زمان پایان : 18:55:17
  مدت برنامه : 00:27:19
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 12:00
 • حرف های پرتقالی
  زمان آغاز: 19:00:12
  زمان پایان : 19:24:57
  مدت برنامه : 00:24:45
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 16:45
 • مثل قاسم (ع)
  زمان آغاز: 19:29:39
  زمان پایان : 20:05:44
  مدت برنامه : 00:36:05
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رفیق
  زمان آغاز: 20:10:41
  زمان پایان : 20:59:09
  مدت برنامه : 00:48:28
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 8صبح و 14:00
 • مجموعه امیلی در نیومون
  زمان آغاز: 21:04:04
  زمان پایان : 21:38:47
  مدت برنامه : 00:34:43
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 09:00و 15:00
 • نگهبانان طبیعت
  زمان آغاز: 21:39:34
  زمان پایان : 21:55:06
  مدت برنامه : 00:15:32
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 22:00:03
  زمان پایان : 22:20:14
  مدت برنامه : 00:20:11
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 10:00
 • مسابقه تلفنی راز جزیره (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:28:01
  زمان پایان : 23:10:01
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه وضعیت سفید
  زمان آغاز: 23:14:40
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:45:19
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [خلاصه] بازپخش روز بعد ساعت 13:00
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد