زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • سینمایی تویی که نمیشناختمت
  زمان آغاز: 00:02:10
  زمان پایان : 01:14:11
  مدت برنامه : 01:12:01
  [مدت]72دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی تویی که نمیشناختمت -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 01:14:11
  زمان پایان : 01:22:11
  مدت برنامه : 00:08:00
 • موسیقی فیلم
  زمان آغاز: 01:25:50
  زمان پایان : 01:40:02
  مدت برنامه : 00:14:12
  [مدت]14دقیقه
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 01:45:15
  زمان پایان : 02:42:39
  مدت برنامه : 00:57:24
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 02:45:01
  زمان پایان : 03:05:06
  مدت برنامه : 00:20:05
  [مدت]20دقیقه
 • روایت پایداری
  زمان آغاز: 03:05:26
  زمان پایان : 03:15:08
  مدت برنامه : 00:09:42
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سیماب
  زمان آغاز: 03:15:20
  زمان پایان : 03:37:10
  مدت برنامه : 00:21:50
  [مدت]21دقیقه
 • دانستنامید
  زمان آغاز: 03:45:25
  زمان پایان : 03:57:24
  مدت برنامه : 00:11:59
  [مدت]11دقیقه
 • پند پارسی
  زمان آغاز: 04:00:19
  زمان پایان : 04:11:28
  مدت برنامه : 00:11:09
  [مدت]11دقیقه
 • پایی که جا ماند
  زمان آغاز: 04:15:30
  زمان پایان : 04:23:52
  مدت برنامه : 00:08:22
 • تلاوت قرآن نوجوان
  زمان آغاز: 04:26:37
  زمان پایان : 04:31:49
  مدت برنامه : 00:05:12
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [موضوع]گرافیکی / آیات 1- 8 سوره الملک / قاری: امیرحسین رحمتی
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 04:39:52
  زمان پایان : 05:35:11
  مدت برنامه : 00:55:19
  [مدت]55دقیقه[موضوع]حکمت 105 تا 107 نهج‌البلاغه[تهیه کننده]جواد بیک‌محمدی
 • فهمیده های دفاع مقدس
  زمان آغاز: 05:38:03
  زمان پایان : 05:57:29
  مدت برنامه : 00:19:26
  [مدت]19دقیقه
 • فاتحان تاریخ
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:16:06
  مدت برنامه : 00:16:06
  [مدت]16دقیقه
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 06:18:00
  زمان پایان : 06:29:27
  مدت برنامه : 00:11:27
  [مدت]11دقیقه
 • سینمایی تویی که نمیشناختمت
  زمان آغاز: 06:31:51
  زمان پایان : 07:43:52
  مدت برنامه : 01:12:01
  [مدت]72دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی تویی که نمیشناختمت -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 07:43:52
  زمان پایان : 07:51:52
  مدت برنامه : 00:08:00
 • جام برتر
  زمان آغاز: 07:59:02
  زمان پایان : 08:56:02
  مدت برنامه : 00:57:00
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 08:58:51
  زمان پایان : 09:56:15
  مدت برنامه : 00:57:24
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 09:59:23
  زمان پایان : 10:19:28
  مدت برنامه : 00:20:05
  [مدت]20دقیقه
 • پایی که جا ماند
  زمان آغاز: 10:19:37
  زمان پایان : 10:27:59
  مدت برنامه : 00:08:22
 • مدرسه تلویزیونی ایران
  زمان آغاز: 10:31:00
  زمان پایان : 10:59:27
  مدت برنامه : 00:28:27
  [مدت]28دقیقه
 • مدرسه تلویزیونی ایران
  زمان آغاز: 10:59:27
  زمان پایان : 11:25:19
  مدت برنامه : 00:25:52
  [مدت]25دقیقه
 • مدرسه تلویزیونی ایران
  زمان آغاز: 11:25:19
  زمان پایان : 11:48:23
  مدت برنامه : 00:23:04
  [مدت]23دقیقه
 • تلاوت قرآن نوجوان
  زمان آغاز: 11:49:57
  زمان پایان : 11:54:59
  مدت برنامه : 00:05:02
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [موضوع]گرافیکی / آیات 151- 153 سوره انعام / قاری: مهدی عبرتی
 • مدرسه تلویزیونی ایران
  زمان آغاز: 12:06:49
  زمان پایان : 12:31:41
  مدت برنامه : 00:24:52
  [مدت]24دقیقه
 • مدرسه تلویزیونی ایران
  زمان آغاز: 12:31:41
  زمان پایان : 12:58:05
  مدت برنامه : 00:26:24
  [مدت]26دقیقه
 • سینمایی تویی که نمیشناختمت
  زمان آغاز: 13:02:03
  زمان پایان : 14:14:04
  مدت برنامه : 01:12:01
  [مدت]72دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی تویی که نمیشناختمت -تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 14:14:04
  زمان پایان : 14:22:04
  مدت برنامه : 00:08:00
 • چهل شاهد
  زمان آغاز: 14:29:57
  زمان پایان : 14:58:51
  مدت برنامه : 00:28:54
  [مدت]28دقیقه
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 15:02:12
  زمان پایان : 15:59:36
  مدت برنامه : 00:57:24
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 16:02:42
  زمان پایان : 16:22:47
  مدت برنامه : 00:20:05
  [مدت]20دقیقه
 • مسابقه تلفنی راز جزیره
  زمان آغاز: 16:29:44
  زمان پایان : 17:11:44
  مدت برنامه : 00:42:00
  [مدت]42دقیقه[زنده][تهیه کننده]آقای عالمی
 • مجموعه سفر سبز
  زمان آغاز: 17:14:33
  زمان پایان : 17:55:26
  مدت برنامه : 00:40:53
  [مدت]40دقیقه
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 17:55:47
  زمان پایان : 18:12:15
  مدت برنامه : 00:16:28
  [مدت]16دقیقه[موضوع]مهارت نه گفتن به گناه[تهیه کننده]عبدالمجید رکنی، جواد بیک‌
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 18:17:45
  زمان پایان : 18:29:56
  مدت برنامه : 00:12:11
  [مدت]12دقیقه[موضوع]مهارت نه گفتن به گناه[تهیه کننده]عبدالمجید رکنی، جواد بیک‌
 • قاب امید
  زمان آغاز: 18:33:46
  زمان پایان : 18:58:58
  مدت برنامه : 00:25:12
  [مدت]25دقیقه[زنده]
 • دوم شخص مفرد ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 19:38:52
  مدت برنامه : 00:38:52
  [مدت]38دقیقه
 • دوربین امید
  زمان آغاز: 19:43:15
  زمان پایان : 19:57:26
  مدت برنامه : 00:14:11
  [مدت]14دقیقه[زنده]
 • مسابقه ضد گلوله
  زمان آغاز: 20:00:54
  زمان پایان : 20:42:03
  مدت برنامه : 00:41:09
  [مدت]41دقیقه
 • مخاطب نو
  زمان آغاز: 20:42:23
  زمان پایان : 20:49:47
  مدت برنامه : 00:07:24
 • مجموعه جواهری در قصر
  زمان آغاز: 20:59:03
  زمان پایان : 21:56:57
  مدت برنامه : 00:57:54
  [مدت]57دقیقه
 • مجموعه رویای رانندگی
  زمان آغاز: 22:00:34
  زمان پایان : 22:18:11
  مدت برنامه : 00:17:37
  [مدت]17دقیقه
 • پایی که جا ماند
  زمان آغاز: 22:23:29
  زمان پایان : 22:30:49
  مدت برنامه : 00:07:20
 • مسابقه تلفنی راز جزیره (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:31:10
  زمان پایان : 23:13:34
  مدت برنامه : 00:42:24
  [مدت]42دقیقه
 • مجموعه سفر سبز
  زمان آغاز: 23:16:35
  زمان پایان : 23:57:28
  مدت برنامه : 00:40:53
  [مدت]40دقیقه

به توان خدا

هر هفته شنبه و دوشنبه ساعت 18 و جمعه ها ساعت 22:30 ،بازپخش سه شنبه ساعت 4:30 صبح ،چهارشنبه و جمعه ساعت 4:30 صبح ،شنبه ساعت 4:30 صبح و چهارشنبه هفته بعد ساعت 17
سری جدید برنامه «به توان خدا» به تهیه کنندگی جواد بیک محمدی و عبدالمجید رکنی و با اجرای محمد صادق تربتیان در دو بخش مسائل قرآنی(نبوت،معاد و توحید)

دوربین امید

هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:45
توجه به اخبار و اتفاقات حوزه نوجوانان در دوربین امید

مسابقه تلفنی راز جزیره

شنبه تا سه شنبه ساعت 16:30 ، بازپخش اول همان شب ساعت 22:30 ، بازپخش دوم روز بعد ساعت 3:15 بامداد و بازپخش سوم 6:30 صبح
مسابقه تلفنی راز جزیره به عنوان یکی از مسابقات تعاملی و جذاب شبکه امید است که پخش می شود
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد