کبدی کاران

تاتسویا یوگوشی، دانش آموز دبیرستانی سال اولی، ستاره ی سابق تیم فوتبال پایه راهنمایی که از ورزش بدش می آید، دعوتنامه ای با مضمون پیوستن به باشگاه کبدی به دستش می رسد
کبدی کارانفیلم، سریال و مستند شنبه 21 خرداد 1401 ادامه...