مسابقه فامیل بازی

این مسابقه که با محوریت خانواده و بحث جمعیت طراحی شده به صورت گروهی اجرا می‌شود و در هر قسمت، اعضای سه نسل از یک خانواده صمیمی در چالش‌هایی سرگرم‌ کننده و جذاب به رقابت درون خانوادگی بپردازند.
مسابقه فامیل بازیسایر برنامه ها چهار شنبه 25 آبان 1401 ادامه...